Autor:
Greta Reisalu

Hüdrokeemia labor

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi Merebioloogia osakonna hüdrokeemia labor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L179 (kuni 13.12.2025), mis viib läbi mere-, pinna ja reovee keemilisi analüüse vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Katse-ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“. 

Hüdrokeemia laboris kasutatavad keemiliste näitajate analüüsimeetodid vastavad rahvusvahelistele standarditele (Põhjamaade, Soome ja ISO standardid).

EAK poolt on akrediteeritud järgmised keemilised meetodid (L179 lisa):

 • fosfaatide määramine automaatanalüsaatoril; 
 • üldfosfori määramine automaatanalüsaatoril; 
 • nitraatide määramine automaatanalüsaatoril; 
 • üldlämmastiku määramine automaatanalüsaatoril; 
 • silikaatide määramine automaatanalüsaatoril; 
 • ammooniumlämmastiku määramine; 
 • vesiniksulfiidi määramine; 
 • pH määramine; 
 • lahustunud hapniku määramine elektrokeemilise ja optilise meetoditega; 
 • vee elektrijuhtivuse määramine; 
 • meresette orgaanilise aine määramine;
 • keemilise hapnikutarviduse (KHTCr) määramine; 
 • heljumisisalduse määramine.  

Hüdrokeemia laboris võib teostada ka teisi analüüse: 

 • biokeemiline hapnikutarviduse (BHTn) määramine; 
 • toitainete määramine settes, vetikates;  
 • aluselisuse määramine merevees.
Image
mereinstituudi keemia labor_LTMI

 

Hüdrokeemia labori peamised ülesanded


Keemialabori peamiseks ülesandeks on olnud Eesti avamere ja rannikumere seire eutrofeerumise allprogrammi raames teostatavate toitainete analüüside läbiviimine. Samuti teaduslikes programmides vajalike merevee keemiliste näitajate analüüsimine ning keemiliste analüüside teostamine vastavalt tellimustele.

Keemialabori igapäevatöös lähtutakse dokumenteeritud kvaliteedijuhtimissüsteemist, mis on eelduseks, et saadud keemiliste analüüside tulemused on usaldusväärsed ja tõepärased. Kvaliteet tagatakse nii labori sise- kui väliskontrolliga ning regulaarse osalemisega riiklikel ja rahvusvahelistel laboritevahelistel võrdluskatsetel. Analüüsimeetoteid täiustatakse pidevalt, et laboratooriumis kasutatavad analüüsimeetodid oleksid kaasaegsed ja vastaksid rahvusvahelistele standard meetoditele.

 

Asukoht: Mäealuse 14, 12618 Tallinn

Katsetraalimine Peipsil

Peipsi kalavarude seire uueneb

IGB järvelabori LakeLab mesokosmid Stechlini järvel Saksamaal

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased edendavad järveteadust

Kestlik teadus

Milline on teaduse keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?