Autor:
Kristi Källo

Laborid

Eesti mereinstituudi laborid omavad maailmatasemel aparatuuri ja kompetentsi teostamaks parima kvaliteediga mereuuringuteks vajalikke analüüse.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi labor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor, omades akrediteerimistunnistust numbriga L179 (standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017).

Mereinstituudi labori akrediteerimisulatusega saab tutvuda akrediteerimistunnistuse lisas (Lisa L179), kus on kirjas teostatavad analüüsimeetodid.

Labor osaleb regulaarselt rahvusvahelistes võrdluskatsetes ja interkalibreerimistel.

Labor kuulub EAK perioodilise järelevalve alla.

Kalabioloogia labor

Merebioloogia labor

Hüdrokeemia labor

Pärnu labor

Esmakordne TÜ Eesti mereinstituudi labori akrediteerimine toimus 9. septembril 2008. Labor on Eesti esimene merevaldkonnas EAK poolt kompetentseks tunnistatud katselabor, mis viib läbi veekeemia ja merebioloogia analüüse vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“.

Labori akrediteeritus on vajalik analüüside teostamiseks riikliku keskkonnaseire raames, mida sätestavad Eesti Vabariigis mitmed õigusaktid (Veeseadus, Keskkonnaseire seadus). Kvaliteedi tagamise ja kontrolli vajalikkust mereseires soovitavad ka mitmed rahvusvahelised mereuurimise alased kokkulepped (HELCOM COMBINE, ICES). Kõiki labori katsemeetodeid rakendatakse Eesti rannikumere keskkonnaseires, seda ka selleks, et tagada võrreldavus teiste riikide mereseire programmidega.

  • 2005 – TÜ Eesti mereinstituudi Pärnu Merejaam sai EAK poolt akrediteeringu veeanalüüside valdkonnas (kokku 14 keemilist metoodikat);
  • 2006 – Esimesed atesteeritud merevee proovivõtjad;
  • 2006 – Pärnu Merejaam liitus TÜ Eesti mereinstituudi Merebioloogia osakonnaga;
  • 2007 – Ettevalmistused merebioloogiliste meetodite (plankton ja bentos) akrediteerimiseks;
  • 2008 – Avati uued rahvusvahelistele nõuetele vastavad TÜ Eesti mereinstituudi laboriruumid. Katselaboris alustas tööd ca 15 TÜ Eesti mereinstituudi eksperti. Seire raames teevad keemikud laboris merevee toitainete analüüse, merebioloogid põhjataimestiku, -loomastiku ja planktoni analüüse;
  • 2008 – EAK järelevalvevisiit, mil hinnati merebioloogia meetodeid ja uut laborit, väljastati uuendatud akrediteerimistunnistus ja katseulatus laienes keemilistelt analüüsidelt bioloogiani;
  • 2010 – EAK uus hindamine, mille tulemusena saadi akrediteering kuni aastani 2015. Viimase visiidi käigus akrediteeriti kokku 16 katsemeetodit, lisandus fütoplanktoni klorofüll a;
  • 2020 – Akrediteerimine vastavalt uue standardi versioonile (ISO 17025:2017). Kokku akrediteeritud 22 katsemeetodit. Akrediteerimisulatuses on meetodid nii väljaspool laborit kui ka laboriruumides; keemilised (sh spektrofotomeetrilised, titrimeetrilised, optilised, elektrokeemilised ja gravimeetrilised meetodid), bioloogilised ning ihtüoloogilised meetodid;
  • 2022 - Avati uus merebioloogia labor. Mereinstituudis on kokku 10 atesteeritud merevee proovivõtjat.
#teadus
meretööde videokaamera ehk kala_LTMI

Välitööde varustus ja võimekus

#teadus
Mereinstituudi laev Emili_LTMI

Laevad ja muud alused

#teadus
uurimisvarustus - sukeldumine_LTMI

Uurimisvõimekus