Autor:
Kristi Källo

Laborid

Eesti mereinstituudi laborid omavad maailmatasemel aparatuuri ja kompetentsi teostamaks parima kvaliteediga mereuuringuteks vajalikke analüüse.

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi laborid on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselaborid, omades akrediteerimistunnistust numbriga L179 (standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017).

Mereinstituudi laborite akrediteerimisulatusega saab tutvuda akrediteerimistunnistuse lisas (Lisa L179), kus on kirjas teostatavad analüüsimeetodid.

Laborid osalevad regulaarselt rahvusvahelistes võrdluskatsetes ja interkalibreerimistel.

Laborid kuuluvad EAK perioodilise järelevalve alla.

Kalabioloogia labor

Merebioloogia labor

Hüdrokeemia labor

Pärnu merelabor

Esmakordne TÜ Eesti mereinstituudi laborite akrediteerimine toimus 9. septembril 2008. Laborid on Eesti esimesed merevaldkonnas EAK poolt kompetentseks tunnistatud katselaborid, mis viivad läbi veekeemia ja merebioloogia analüüse vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“.

Laborite akrediteeritus on vajalik analüüside teostamiseks riikliku keskkonnaseire raames, mida sätestavad Eesti Vabariigis mitmed õigusaktid (Veeseadus, Keskkonnaseire seadus). Kvaliteedi tagamise ja kontrolli vajalikkust mereseires soovitavad ka mitmed rahvusvahelised mereuurimise alased kokkulepped (HELCOM COMBINE, ICES). Kõiki laborite katsemeetodeid rakendatakse Eesti rannikumere keskkonnaseires, seda ka selleks, et tagada võrreldavus teiste riikide mereseire programmidega.

  • 2005 – TÜ Eesti mereinstituudi Pärnu Merejaam sai EAK poolt akrediteeringu veeanalüüside valdkonnas (kokku 14 keemilist metoodikat);
  • 2006 – Esimesed atesteeritud merevee proovivõtjad;
  • 2006 – Pärnu Merejaam liitus TÜ Eesti mereinstituudi Merebioloogia osakonnaga;
  • 2007 – Ettevalmistused merebioloogiliste meetodite (plankton ja bentos) akrediteerimiseks;
  • 2008 – Avati uued rahvusvahelistele nõuetele vastavad TÜ Eesti mereinstituudi laboriruumid. Katselaboris alustas tööd ca 15 TÜ Eesti mereinstituudi eksperti. Seire raames teevad keemikud laboris merevee toitainete analüüse, merebioloogid põhjataimestiku, -loomastiku ja planktoni analüüse;
  • 2008 – EAK järelevalvevisiit, mil hinnati merebioloogia meetodeid ja uut laborit, väljastati uuendatud akrediteerimistunnistus ja katseulatus laienes keemilistelt analüüsidelt bioloogiani;
  • 2010 – EAK uus hindamine, mille tulemusena saadi akrediteering kuni aastani 2015. Viimase visiidi käigus akrediteeriti kokku 16 katsemeetodit, lisandus fütoplanktoni klorofüll a;
  • 2020 – Akrediteerimine vastavalt uue standardi versioonile (ISO 17025:2017). Kokku akrediteeritud 22 katsemeetodit. Akrediteerimisulatuses on meetodid nii väljaspool laborit kui ka laboriruumides; keemilised (sh spektrofotomeetrilised, titrimeetrilised, optilised, elektrokeemilised ja gravimeetrilised meetodid), bioloogilised ning ihtüoloogilised meetodid;
  • 2022 - Avati Mäealuse 14 hoone juurdeehitises uus ja varasemast suurem merebioloogia labor. Mereinstituudis on kokku 10 atesteeritud merevee proovivõtjat.