Autor:
Copernicus Sentinel-3 OLCI pilt (16.07.2018); pilditöötlus: Tuuli Soomets

Kaugseire ja mereoptika osakond

Kaugseire ja mereoptika osakonna tegevuse põhisuunad on seotud optiliselt keerukate ranniku- ja sisevete jaoks sobivate kaugseire meetodite väljatöötamise, nende meetodite rakendamisega keskkonnaseirest kuni globaalsete uuringuteni ning veealuse valgusvälja ja eluslooduse omavaheliste suhete uurimisega.

Peamised uurimisvaldkonnad on:

  • potentsiaalselt toksiliste fütoplanktoni õitsengute tuvastamine ja kvantitatiivne seire kaugseire meetoditega;
  • õitsengute regionaalsed ja globaalsed trendid viimastel aastakümnetel;
  • fütoplanktoni liikide tuvastamine lennuvahenditelt ja satelliitidelt;
  • põhjataimestiku ja madalate vete sügavuse kaardistamine satelliitide ja lennukil paiknevate sensorite abil;
  • põhjataimestiku roll süsinikuringes;
  • erinevate süsiniku fraktsioonide (lahustunud orgaaniline ja anorgaaniline süsinik, orgaanilise süsiniku osakesed, CO2, jne) kaugseirega tuvastamise meetodite väljatöötamine;
  • süsinikuringe uuringud lokaalsest skaalast (järved, lahed) kuni globaalse skaalani (järvede roll globaalses süsinikuringes);
  • Läänemere ja järvede vee kvaliteedi hindamiseks sobivate kaugseire meetodite väljatöötamine;
  • kaugseirel põhinevate järvede ja rannikumere primaarproduktsiooni mudelite arendamine.

Osakonna käsutuses on üks Euroopa täiuslikumaid bio-optiliste mõõteriistade komplekte, mis koosneb erinevatest veealustest mõõteriistadest, lennukil paiknevast hüperspektraalsest spektromeetrist, bio-optilisest profileerivast poisüsteemist paljude parameetrite mõõtmiseks ning laborist, mis on varustatud aparatuuriga vees leiduvate optiliselt aktiivsete ainete ning nende hulkade määramiseks, fütoplanktoni liigilise koosseisu uurimiseks ja muudeks analüüsideks.

räim_LTMI

Kalanduse teabekeskus

EMI Mytilus võrkudel_LTMI

Meresüsteemide osakond