Autor:
Jonne Kotta

Meresüsteemide osakond

Meresüsteemide osakonna valdkonnaülesed uuringud otsivad teaduslikke lahendusi Läänemere ökosüsteemi kestliku arengu toetamiseks.

Olulisteks suundadeks on uudsete teoreetiliste statistiliste mudelite väljatöötamine ja arendamine võimaldamaks hinnata erinevate stsenaariumite (praeguste või tulevikus toimuvate protsesside) võimalikku keskkonnamõju. Selliste mudelite väljatöötamist toetavad eritüübilised metaanalüüsid ja innovatiivse eksperimentaaltöö tulemused.

Uurimistulemusi kasutatakse inimtegevusest tulenevate riskide hindamisel ning erinevate leevendusmeetodite väljatöötamisel. Mudelid on avalikkusele kättesaadavad erinevate veebipõhiste otsustustugede näol. 


Peamised uurimisteemad:

 • masinõppel põhinevate ruumiliste mudelite väljaarendamine; 
 • liikide ja koosluste ajalis-ruumiliste levikumustrite modelleerimine;
 • eksperimentaaluuringud hindamaks erinevate interaktsioonide rolli mere ökosüsteemide toimimisel;
 • võõrliikide uuringud;
 • Antarktika uuringud ja kliimamuutused Läänemere regioonis;
 • sinine meremajandus ja vesiviljelus;
 • tormisuse ja meretaseme muutuste rekonstrueerimine Läänemere Holotseeni rannamoodustiste põhjal ja randade arengustsenaariumide analüüs tulevikukliima tingimustes;
 • mereruumi planeerimisega seonduva keskkonnariski ohjamine; planeerimisel ilmnevate piiri- ja sektoriüleste probleemide analüüs ja ettepanekud probleemide lahendamiseks;
 • süsteem-teoreetilise lähenemise (STAMP) rakendamine merenduse valdkonnas;
 • STAMP-Mar kontseptsiooni ja selle rakenduste arendamine (navigatsiooni dünaamiline ohutuse tagamine);
 • sinimeremajanduse otsustustoe edendamine (ODSS); 
 • inimtegevuse kumulatiivsete mõjude hindamise otsustustoe arendamine (PlanWise4Blue);
 • holistiliste kestlike analüüsimeetodite väljaarendamine ning nende rakendamine; 
 • Läänemere regiooni merekultuuripärandi hoidmine;
 • strateegilise koostöö edendamine erinevate huvirühmade vahel (keskkonnakaitse, turism, vesiviljelus, merendus).