Autor:
Kaire Kaljurand

Merebioloogia osakond

Merebioloogia osakonnas tegeletakse Läänemere ja ookeanide mereelustiku bioloogiliste, funktsionaalsete ja taksonoomiliste baas- ja rakendusuuringutega.

Merebioloogia osakonna koosseisu kuuluvad ka akrediteeritud hüdrokeemia ja merebioloogia laborid. Osakonna tegevus hõlmab eksperimentaaltöid instituudi laborikompleksis ja välibaasides, välitöid ranniku- ja avameres ning keskkonnaseisundite modelleerimist.

Tähtsamad uurimisteemad:

 • Läänemere elustiku levik ja mitmekesisus;
 • Läänemere planktonikoosluste levik ja arengu seaduspärasused;
 • Läänemere põhjataimestiku ja -loomastiku levik ja dünaamika;
 • võõrliikide levik ja dünaamika Läänemere ökosüsteemis;
 • Läänemere ökosüsteemi aine- ja energiaringe ning koosluste produktiivsus;
 • merevee hapestumise ja eutrofeerumise mõju Läänemere liikidele ja kooslustele;
 • sinine meremajandus ja looduslikud puhastussüsteemid.

Tähtsamad rakendusuuringud:

 • riiklik merekeskkonna seire programm (vastutav täitja aastast 1995);
 • merekeskkonna seisundi hindamine (nt sadamate seire);
 • ohtlike ainete reostuse vältimine;
 • merekeskkonna operatiivautomaatmõõtmised parvlaevadelt (FerryBox);
 • rannikumere bioloogilise mitmekesisuse ja loodusväärtuste inventuurid (nt tööndusliku agariku varude hindamine Väinameres);
 • GIS modelleerimine ning merepõhja liikide ja koosluste leviku kaardistamine;
 • mere ruumiline planeerimine (nt meretuulepargid);
 • merekaitsealad ja kaitsekorralduskavad;
 • inimtegevuse mõju vähendamine Läänemerele;
 • ookeanide hapestumine;
 • uudsed ressursid põllumajanduses;
 • meresõiduohutuse ja õnnetustele reageerimise võime parandamine;
 • sinimeremajandus ja vesiviljelus (nt vetika- ja kalakasvatus);
 • mereprügi uuringud.

Merebioloogia labor

Hüdrokeemia labor

 

  Tutvu merebioloogia osakonna tegemistega ka Instagramis!